اخبار

9مهر1397معرفی عضو جدید هیئت مدیره شرکت

معرفی عضو جدید هیئت مدیره شرکت

آقای دکتر عباس کشوری نماینده جدید بانک رفاه کارگران به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت در تاریخ 26/06/1397 معرفی گردید.

آقای دکتر عباس کشوری نماینده جدید بانک رفاه کارگران به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت در تاریخ 26/06/1397 معرفی گردید، همچنین از آقای دکتر محمدعلی بیداری عضو سابق هیئت مدیره تقدیر و تشکر به عمل آمد.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ