نشریات و مقالات
1397/3/10 پنجشنبه
توقعات نابجا از رتبه بندی
علی رغم اینکه موسسات رتبه بندی بیش از صد سال است که در بازارهای مالی دنیا نقش مهم و کلیدی را بر عهده دارند اما در کشورهای در حال توسعه هنوز در مراحل ابتدایی شکل گیری و فعالیت خود قرار دارند و به همین دلیل هم شناخت دقیق و حرفه ای و مبتنی بر کارکردهای ذاتی آنان در بازارهای مالی این کشورها وجود ندارد و بعضا توقعاتی از این موسسات وجود دارد که با مبانی علمی و کاربردی آنان در تعارض است.
علی رغم اینکه موسسات رتبه بندی بیش از صد سال است که در بازارهای مالی دنیا نقش مهم و کلیدی را بر عهده دارند اما در کشورهای در حال توسعه هنوز در مراحل ابتدایی شکل گیری و فعالیت خود قرار دارند و به همین دلیل هم شناخت دقیق و حرفه ای و مبتنی بر کارکردهای ذاتی آنان در بازارهای مالی این کشورها وجود ندارد و بعضا توقعاتی از این موسسات وجود دارد که با مبانی علمی و کاربردی آنان در تعارض است. برخی از نکات کلیدی در خصوص عملکرد موسسات رتبه بندی و کاربرد رتبه بندیهای به شرح زیر است:

نقش رتبه بندی اعتباری در بازار

سرمایه گذاران و ناشرین اوراق بهادار به رتبه بندیهای اعتباری اعتماد مینمایند زیرا برای آنان اهداف زیر را محقق مینماید:
  • یک بنچمارک یا شاخص فراهم مینمایند که بر اساس آن قیمت گذاری ریسک اعتباری و مقایسه زوجی ریسک اعتباری تسهیل میگردد.
  • یک اظهار نظر مستقل، عینی و مبتنی بر نگاه به آینده در خصوص اهلیت اعتباری (creditworthiness) ارائه مینمایند.
  مراحل تکامل محصولات و خدمات شرکتهای سنجش و اعتبار و رتبه بندی

مقایسه مفاهیم امتیازدهی اعتباری و رتبه بندی اعتباری

ضرورت راه اندازی موسسات رتبه بندی در کشور

موسسات رتبه بندی اعتباری اطلاعات مهمی را درباره اهلیت اعتباری یک شخص حقیقی، شرکت، موسسه و یا حتی یک دولت و کشور ارائه مینماید که این اطلاعات برای دو گروه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بسیار مفید فایده میباشد.
موسسات رتبه بندی اعتباری، ریسکهای کمی و کیفی اشخاص فوق الذکر را اندازه گیری مینمایند. لذا به سرمایه گذاران کمک میکنند تا تصمیمات مناسب تری اتخاذ نمایند.

کلیه حقوق متعلق به شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران میباشد .

مجری سایت : سیگمـا