نشریات و مقالات
گزارشگری اعتباری و چالش تامین مالی فراگیر
  • 1397/3/29 سه‌شنبه گزارشگری اعتباری و چالش تامین مالی فراگیر
    تامین مالی فراگیر عبارت اســت از «توســعه خدمات بانکی برای دامنه وسیعی از جامعه بویژه افراد کم درآمــد با کمترین هزینه ممکــن». آمارهای بین المللی نشــان میدهد که در حــدود 2.5 (دو و نیم) میلیارد نفر از افراد واجد شرایط اشتغال در سطح جهان از دسترسی به خدمات مالی رســمی (آن دسته از خدمات مالی که توسط موسسات مالی دارای مجوز و قانونی ارائه می شود)، محروم هستند. تمرکز اصلی تامین مالی فراگیر بر چهار گروه عمده از محصولات بانکی است
تجربیات بین المللی در مورد رتبه بندی بانک ها
  • 1397/3/29 سه‌شنبه تجربیات بین المللی در مورد رتبه بندی بانک ها
    اهمیت رتبه بندی بانک ها ابداعات و مقررات زیادی در بخش بانکی باعث شده است که عملیات بانکی پیچیده تر و ریسکی تر از گذشته گردد. این موضوع چالش هایی را برای ارزیابی عملکرد بانک ها ایجاد کرده است. در واکنش به این موضوع، در سطح دنیا، به توسعه روش ها و ابزارهای جدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر بانک ها پرداخته اند. یکی از این ابزارها، رتبه بندی بانک ها است.  با بکارگیری روش رتبه بندی استاندارد می توان به بانک مرکزی جهت نظارت بیرونی کمک نمود. در این راستا در سطح دنیا نهادهای رتبه بندی ایجاد شده است که وظیفه آنها علاوه بر رتبه بندی بانک ها، ارائه مشــاوره در حوزه مدیریت ریسک بانک ها نیز می باشد. در این نوع نهادها، مهمترین اهداف رتبه بندی بانک هــا به دو گروه اهداف اولیه و ثانویه قابل تقسیم بندی است.
ضرورت تأسیس نهاد رتبه بندی بانک های کشور مبتنی بر الگوهای جهانی
  • 1397/3/28 دوشنبه ضرورت تأسیس نهاد رتبه بندی بانک های کشور مبتنی بر الگوهای جهانی
    صنعــت بانکداري یکی از بــا اهمیت ترین بخش هاي اقتصاد هر کشــور به شمار می آید که با ســاماندهی و مدیریت مناســب منابع و مصارف خود، می تواند زمینه هاي رشــد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. یک سیســتم بانکی ســالم به دلیل نقش مهمــی کــه در واســطه گری مالــی دارد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت. بانک ها دارای تأثیرات خارجی مثبت از قبیل گردآوری پس اندازها، تخصیص منابــع و فراهم نمــودن نقدینگی و خدمــات پرداخت هستند که در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما که دارای بازارهای مالی کمتر توســعه یافته هستند، مهمتریــن تأمین کننده مالی بخش تولید می باشــد. با توجه به ارتباط عملکرد سیســتم بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشــورها، هر گونه بی ثباتی و بحران در آن می تواند موجب نوســان و اختــلال در متغیرهای کلان اقتصادی بالاخص تولید شود. بانک ها در سمت دارایی هــا و بدهی ها با ریســک های مختلفی مواجه هســتند. از جمله اینکه در ســمت دارایی ها با ریسک قیمت گــذاری پروژه ها، ریســک اعتباری و ریســک نقدشــوندگی و در سمت بدهی ها نیز با ریسک اعتماد مشتریان مواجه هستند.