كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
یکشنبه 9 آذر 1399   08:44:38
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اعتبار سنجی : ایجاد اطمینان
انواع گزارش‌های اعتباری سامانه اعتبارسنجی

انواع گزارش‌های اعتباری سامانه اعتبارسنجی

گزارش ارزیابی (رتبه و امتیاز اعتباری)

در حال حاضر با توجه به نصب و راه اندازی نرم افزار رابط سنجش اعتبار و امکان تعریف و بهره گیری از گزارش های تخصصی آن، گزارش ارزیابی (Evaluation Report) حاوی رتبه و امتیاز اعتباری مشتریان در آن برای استفاده شعب بانک ها تعبیه شده است که بیانگر اهلیت اعتباری و تمایل به بازپرداخت اقساط تسهیلات اعتباری دریافتی توسط مشتری بانک است و با استفاده از سابقه گذشته رفتار اعتباری مشتری به تعیین رفتار احتمالی او در آینده می پردازد. این گزارش نشان می دهد که وضعیت ریسک اعتباری مشتری به چه نحوی است و بر اساس آن بانک می تواند تصمیم مناسب را در مورد اعطا و یا عدم اعطای تسهیلات اتخاذ کند. از آن جایی که سامانه اعتبارسنجی حاوی اطلاعات اعتباری مشتری در نظام بانکی است به عنوان تغذیه کننده جامع اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به امتیاز اعتباری مشتریان به شمار می رود. بر اساس این گزارش، مشتریان بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش اعتباری موجود در سامانه در هفت گروه مختلف طبقه بندی می شوند. این گروه ها شامل A ،B+ ، B، B-، C+، C و C هستند؛ همچنین سامانه علاوه بر رتبه بندی مشتریان، توصیفی نیز از رتبه مشتری ارائه کرده و استراتژی مناسب را به بانک پیشنهاد می دهد. نکته مهم این است که در تمامی این موارد، سامانه تنها وضعیت تمایل به بازپرداخت مشتری را برای بانک به تصویر می کشد و این متصدیان بانک هستند که با توجه به سیاست های اعتباری خود و خصوصیات ریسک پذیری و ریسک گریزی خود، تصمیم مناسب را در مورد اعطای تسهیلات به مشتری اتخاذ می کنند؛ به عنوان مثال وقتی رتبه مشتری A (یعنی مناسب ترین وضعیت) است به این معنی است که مشتری بسیار خوبی با قابلیت اطمینان بالاست و می توان خدمات مناسب دیگری را نیز به وی پیشنهاد کرد. این رتبه به این معنی است که با توجه به رفتار مشتری در نظام بانکی کشور طی سه سال گذشته، در صورتی که این مشتری در آینده از بانک تسهیلاتی را دریافت کند به احتمال فراوان اقساط آن را به موقع بازپرداخت خواهد کرد؛ همچنین در صورتی که مشتری حائز رتبه C- (یعنی بدترین وضعیت) شود به این معنی است که مشتری بی ثباتی است و به احتمال فراوان تسهیلات اعطایی به وی سوخت می شود.
اطلاعاتی همچون تعداد قراردادهای جاری، وضعیت وثایق، نحوه بازپرداخت اقساط در گذشته، درخواست های ارائه شده، وضعیت و سوابق منفی شخص و قرارداد، تعهدات غیرمستقیم مشتری در نظام بانکی و اطلاعات دیگری از این دست موجب انعکاس مناسب امتیاز اعتباری مشتریان می شود. از سوی دیگر با فعالیت بالای مشتریان در نظام بانکی، حجم گزارش های اعتباری مشتریان بالا رفته و گاه به 20 صفحه می رسد. در این زمان، استفاده از امتیازهای اعتباری کمک قابل توجهی در اتخاذ تصمیمات درست و به موقع می کند. لازم به ذکر است که امتیازها و رتبه های اعتباری مشتریان مندرج در گزارش ارزیابی در قالب سه رنگ سبز، زرد و قرمز قابل مشاهده است. رنگ سبز نشان دهنده وضعیت مناسب ریسک اعتباری مشتری است. رنگ زرد بیان کننده این موضوع است که مشتری از ریسک متوسط برخوردار بوده و در مواجهه با وی باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. رنگ قرمز نیز بیان می کند که مشتری از ریسک بالا در عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات خود برخوردار است.
رتبه امتیاز – شخص حقیقی امتیاز- شخص حقوقی توضیحات مربوط به رتبه ها و امتیازهای اعتباری پیشنهادات
A امتیاز بیشتر از 300 امتیاز بیشتر از 300 مشتری بسیار خوبی با قابلیت اطمینان بالاست. می توان خدمات مناسب دیگری را نیز به وی پیشنهاد کرد. پذیرش
Cross-selling
Up-selling
نظارت استاندارد (فصلی)
B+ 300+ < امتیاز ≥ 900- 300+< امتیاز ≥ 600- مشتری قابل اطمینانی است و رفتار بازپرداخت وی و سایر شاخص های بررسی شده در حد بالاتر از متوسط قرار دارد. پذیرش
Cross-selling
نظارت استاندارد (فصلی)
B 900- < امتیاز ≥ 1800- 600- < امتیاز ≥ 1100- مشتری در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد و از رفتار باثباتی در بازپرداخت اقساط برخوردار است. عامل پنهانی که باعث ایجاد ریسک در بازپرداخت اقساط شود مشاهده نشده است. پذیرش
نظارت (ماهانه)
B- 1800- < امتیاز ≥ 3100- 1100-< امتیاز ≥ 2100- مشتری در سطح متوسطی قرار دارد و از رفتارهای مثبت و منفی نسبتاً ثابت برخوردار است. با توجه به وضعیت همراه با ریسک مشتری،پیشنهاد می شود با احتیاط کامل و با دقت بیشتری پذیرفته شود. پذیرش با دریافت وثایق اضافی نظارت (ماهانه)
C+ 3100- < امتیاز ≥ 4000- 2100-  < امتیاز ≥ 3300- مشتری پایین تر از سطح متوسط قرار دارد و در چندین بخش دارای وضعیت نامناسب است. مشتری مناسبی برای ارائه خدمات پرریسک محسوب نمی شود. توصیه می شود وثایق کافی از وی دریافت شود. پذیرش با دریافت وثایق اضافی تصمیم گیری بر اساس دستورالعمل بانک
C -4000 < امتیاز ≥ -5500  -3300< امتیاز ≥ 4300 مشتری از وضعیت منفی برخوردار است. تنها در صورتی که وثایق کافی و محکم ارائه کند می توان نسبت به ارائه تسهیلات بلندمدت اقدام کرد.  رد تصمیم گیری بر اساس دستورالعمل بانک
C- امتیاز کمتر از 5500-  امتیاز کمتر از 4300- مشتری بی ثباتی است و به احتمال فراوان تسهیلات اعطایی به وی سوخت می شود. رد
(لیست سیاه)
ارزیابی نشده در مواقعی که بیش از 5 علامت با غیرمشخص (NA) در ستون سمت راست باشد  در مواقعی که بیش از 5 علامت با غیرمشخص (NA) در ستون سمت راست باشد نمی توان توصیه ای را ارائه کرد. با توجه به فقدان اطلاعات نمی توان برآورد مناسبی را ارائه کرد. تصمیم گیری بر اساس دستورالعمل بانک
 جدول توضیحات امتیازها و رتبه های اعتباری موجود در گزارش ارزیابی
نمونه گزارش ارزیابی
Evaluation Report
 
 
امتیاز دهی
 
 

كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

صدای مشتری: 02187700500

تهران – خیابان گاندی – کوچه یکم – پلاک 2 – طبقه پنجم

.
.