1397/2/5 چهارشنبه
سه‌شنبه 5 بهمن 1400   07:40:31
اعتبار سنجی : ایجاد اطمینان
نشریات و مقالات
ضرورت تأسیس نهاد رتبه بندی بانک های کشور مبتنی بر الگوهای جهانی

ضرورت تأسیس نهاد رتبه بندی بانک های کشور مبتنی بر الگوهای جهانی

صنعــت بانکداري یکی از بــا اهمیت ترین بخش هاي اقتصاد هر کشــور به شمار می آید که با ســاماندهی و مدیریت مناســب منابع و مصارف خود، می تواند زمینه هاي رشــد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. یک سیســتم بانکی ســالم به دلیل نقش مهمــی کــه در واســطه گری مالــی دارد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت. بانک ها دارای تأثیرات خارجی مثبت از قبیل گردآوری پس اندازها، تخصیص منابــع و فراهم نمــودن نقدینگی و خدمــات پرداخت هستند که در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما که دارای بازارهای مالی کمتر توســعه یافته هستند، مهمتریــن تأمین کننده مالی بخش تولید می باشــد. با توجه به ارتباط عملکرد سیســتم بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشــورها، هر گونه بی ثباتی و بحران در آن می تواند موجب نوســان و اختــلال در متغیرهای کلان اقتصادی بالاخص تولید شود. بانک ها در سمت دارایی هــا و بدهی ها با ریســک های مختلفی مواجه هســتند. از جمله اینکه در ســمت دارایی ها با ریسک قیمت گــذاری پروژه ها، ریســک اعتباری و ریســک نقدشــوندگی و در سمت بدهی ها نیز با ریسک اعتماد مشتریان مواجه هستند. 

در بازارهای سرمایه گذاری و اعتبار و ضرورت های راه اندازی مؤسسات رتبه بندی

در بازارهای سرمایه گذاری و اعتبار و ضرورت های راه اندازی مؤسسات رتبه بندی

شرکت های ارائه دهنده خدمات در زمینه سنجش اعتبار تحت عنوان Credit Bureau نامیده می شوند. اینگونه شرکت ها از نظر ماهيت، كاركرد و حوزه فعاليت با شركت هاي رتبه بندي به معنای (rating) تفاوت هاي اساسي دارند. در این نوشتار تفاوت های مفهومی و کارکردی شرکت های سنجش اعتبار با مؤسسات رتبه بندی مورد بررسی قرار می گیرد. کلید واژه ها: Credit Bureau & Reporting ,Credit Rating Agencies قدمت شرکت های سنجش اعتبار به بیش از یک قرن می رسد، و در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت خود را در سطح گسترده ای بسط داده اند. اين گونه شركت ها فرآيند تامين مالي و دسترسي به خدمات مالي به شکل سریع و قابل اطمینان را كه از جمله الزامات و اولویت های اقتصاد کشورها محسوب شود، تسهيل مي نمايند. این شرکت ها از طریق ارائه محصولاتی همچون گزارش اعتباری و یا امتیازی که به هر یک از متقاضیان تسهیلات اعطا می نمایند، در حقیقت وضعیت اعتباری آنها را به منظور استفاده از اعتبارات موجود نشان می دهند. مقوله رتبه بندی با سنجش اعتبار متفاوت بوده و در نتیجه شرکت های متولی این کار نیز با همدیگر تفاو ت های اساسی دارند.

نسخه قابل چاپ

صدای مشتری: 02187700500 ******* ایمیل صدای مشتری: CRM@cbs24.ir

تهران – خیابان گاندی – کوچه یکم – پلاک 2 – طبقه پنجم

.
.